Студенческий форум КНЕУ

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Экономика, взято с развитиекомуа
Дмитрий
сообщение 26.2.2011, 10:10
Сообщение #1


В ауте
**********

Группа: root
Сообщений: 1 704
Регистрация: 1.2.2011
Пользователь №: 1Економіка

При проведенні вступних Іспитів з економіки основна увага має бути звернена на знання абітурієнтами завдання економічної науки, основних економічних понять і законів, особливостей раціональної поведінки суб'єктів ринку; принципів функціонування ринкової та планової економік; економічної політики держави та методів регулювання економіки; основ міжнародного поділу праці і світової торгівлі. Абітурієнт повинен вміти тлумачити смисл економічних величин, понять, законів; користуватися графіками, схемами, таблицями; розкривати суть економічних явищ і закономірностей, пояснювати та аналізувати їх; розв'язувати найпростіші кількісні та якісні завдання (за розділами програми).

РОЗДІЛ 1

Вступ до економічної теорії

Тема 1.1. Що і для чого вивчає економічна наука. її місце серед інших наук
Предмет економічної науки. Обмежені ресурси і безмежні потреби.
Економічний зміст процесів виробництва, обміну, розподілу та споживання.
Еволюція поглядів на предмет.
Суб'єкти (дійові особи) та об'єкти економічних відносин. Значення економічної науки в житті окремої людини та суспільства.
Методи економічного дослідження. Економічне моделювання. Зв'язок економіки з іншими науками.

Тема 1.2. Потреби споживача й закономірності його економічної поведінки

Зміст потреб та їх класифікація. Потреби та споживчі блага. Причини безмежності потреб. Структура споживчих благ.
Корисність продуктів та послуг.
Поведінка споживача на ринку. Споживацькі оцінки корисності.
Закон спадної граничної корисності.

Тема 1.3. Виробництво та його фактори: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва

Економічний зміст виробництва. Структурні елементи виробництва: праця, засоби праці, продукт.
Технологічні способи виробництва.
Структура виробництва: виробництво матеріальних благ, послуг та нематеріальне виробництво.
Фактори (ресурси) виробництва: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності.

Тема 1.4. Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності економічної поведінки виробника

Зміст обмеженості виробничих ресурсів. Відтворювальні та невідтворювальні ресурси. Обмеженість ресурсів і виробничі можливості.
Крива виробничих можливостей. Альтернативні варіанти виробництва. Шляхи зростання виробничих можливостей.
Поведінка виробника на ринку. Закон спадної продуктивності факторів (ресурсів) виробництва.

Тема 1.5. Моделі ринкової, планової та змішаної економік

Економічна система. Зміст економічного кругообігу.
Кругообіг у ринковій економіці. Принципи ринкової економіки.
Кругообіг у командній економіці. Особливості та принципи командної економіки. Перехідні (постсоціалістичні) економіки. Форми переходу від командної до ринкової економіки. Перехідний характер економіки України.
Явище змішаної економіки. Змішані економіки розвинутих країн.

РОЗДІЛ 2

Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура

Тема 2.1. Основні проблеми економіки та їх ринкове розв'язання

Вирішення проблем "що", "як", "для кого" виробляти у ринковій та командній економіках.
Зміст ринкової конкуренції, її значення у вирішенні проблем "що", "як", "для кого" виробляти.
Переваги та недоліки ринку, породжені конкуренцією. Досконала та недосконала конкуренція.

Тема 2.2. Попит, пропозиція, ринкова ціна

Взаємозв'язок ціни, попиту та пропозиції.
Попит та його чинники. Функція попиту, її графічне зображення. Зміст закону попиту.
Пропозиція та її чинники. Функція пропозиції. Зміст закону пропозиції.
Взаємодія попиту і пропозиції та ринкова рівновага. Ціна ринкової рівноваги. Її роль у функціонуванні ринку. Надлишок і дефіцит як наслідки відхилення цін від ціни ринкової рівноваги.

Тема 2.3. Гроші: їх функції та види

Суть грошей та їх роль у функціонуванні ринку. Еволюція грошей. Функції, які виконують гроші.
Види грошей: готівкові, безготівкові засоби, що замінюють гроші, міжнародні гроші.
Роль банків у створенні грошей.
Засоби вимірювання кількості грошей в обігу.
Стійкість сучасних грошей.

Тема 2.4. Різні види ринків та особливості формування цін

Види ринків: товарів та послуг, природних ресурсів (землі), праці, капіталів, грошей, цінних паперів, інформації.
Особливості взаємодії попиту, пропозиції та формування цін на різних ринках.
Рента, заробітна плата, відсоток, курс валюти, курс акцій як особливі ціни, що формуються на різних ринках.

Тема 2.5. Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники

Ринкова інфраструктура. Особливості та зміст діяльності банків, товарних і фондових бірж, страхових компаній, довірчих товариств, інвестиційних фондів, служб зайнятості у процесі обслуговування різних ринків.

Тема 2.6.Доходи у ринковій економіці

Ринковий принцип формування доходів. Дохід як винагорода за внесок у створення продукту.
Рента як дохід власника землі. Механізм формування ренти. Види ренти.
Заробітна плата і продукт, створений працею. Чинники диференціації ставок заробітної плати.
Позичковий відсоток як дохід на капітал. Причини диференціації відсоткових ставок. Прибуток як дохід підприємця. Причини утворення та структурні елементи прибутку. Чинники диференціації прибутку.

РОЗДІЛ З

Підприємство та підприємництво

Тема 3.1. Функції підприємства та роль підприємця

Підприємство (фірма) як технологічна, організаційна, економічна і соціальна ланка. Функції підприємства. Зміст виробничої функції.
Зв'язок підприємства, галузі, економіки в цілому.
Зміст підприємництва. Мета діяльності підприємця і мета суспільства: особисте та спільне.
Види підприємницької діяльності: виробниче, комерційне, фінансове, посередницьке і страхове підприємництво. Підприємництво в Україні.

Тема 3.2. Підприємницький дохід

Виручка від реалізації (валовий дохід), витрати, балансовий та чистий прибуток.
Структура виробничих витрат. Альтернативні витрати та економічний прибуток. Підприємницький дохід: його зміст та структура. Внутрішні та зовнішні чинники підприємницького доходу. РОЗПОДІЛ підприємницького доходу.

Тема 3.3. Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств

Зміст та форма власності. Приватна, колективна, державна власність. Еволюція приватної власності.
Форми власності й організаційні форми підприємств. Одноосібне володіння, партнерство, корпоративна (акціонерна) форми підприємств. Переваги та недоліки кожної з форм. Кооперативні та державні, малі та великі підприємства. Неприбуткові підприємства.

Тема 3.4. Менеджмент у підприємницькій діяльності

Зміст управлінської діяльності. Функції планування, організації, мотивації та контролю.
Бізнес-план та основні вимоги до його складання. Формування організаційної структури підприємства. Управлінське рішення та процедура його прийняття. Вимоги до сучасного менеджера.

Тема 3.5. Маркетинг у підприємницькій діяльності

Зміст маркетингової діяльності. Відмінність між маркетингом і збутом.
Значення класифікації ринків та. споживачів.
Функції маркетолога.
Вивчення споживача та його мотивації.
Розробка товарної політики.
Вивчення конкурентів.
Рекламна політика фірми.

РОЗДІЛ 4

Національна економіка як ціле

Тема 4.1.Деякі прояви макроекономічної цілісності

Економіка як ціле. Домогосподарства, підприємницький сектор, держава і закордон як суб'єкти макроекономічних відносин.
Єдність сукупних доходів і витрат, сукупного попиту і пропозиції.
Макроекономічні коливання, економічний цикл.

Тема 4.2. Як забезпечується макроекономічна рівновага: три погляди

Зміст загальної (макроекономічної) рівноваги. Уявлення про механізм формування загальної рівноваги: класичні, кейнсіанські, неокласичні.
Роль ринку та держави у формуванні загальної рівноваги. Межі державного втручання в економічні процеси. Особливості макроекономічного регулювання в Україні.

Тема 4.3. Валовий національний продукт та інші макроекономічні показники

Валовий національний продукт (ВНП) як засіб вимірювання загальної ринкової вартості.
Структура ВНП за доходами та витратами. ВНП і динаміка національного виробництва. Використання ВНП у міжнародних зіставленнях.
Інші показники для оцінки загального стану економіки: чистий національний продукт, національний дохід, сукупний особистий дохід.

Тема 4.4. Безробіття як, наслідок порушення макрорівноваги

Працездатні, зайняті, безробітні. Визначення рівня безробіття. Невідповідність пропозиції і попиту як умова виникнення безробіття.
Пояснення причин безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне.
Особливості безробіття у країнах з перехідною економікою та в Україні.

Тема 4.5. Інфляція як макроекономічне явище

Суть інфляції. Способи вимірювання інфляції. Види інфляції: попиту, витрат та грошей. Соціальні та економічні наслідки інфляції, Засоби можливого регулювання інфляції. Особливості інфляції та антиінфляційних заходів у перехідних економіках. Інфляція та способи її обмеження в Україні.

Тема 4.6. Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу

Зміст податково-бюджетної політики держави. Можливості впливу на загальний стан економіки. Податки та формування бюджету як основні засоби бюджетно-податкової політики.
Види податків: особистий прибутковий, на прибуток, на власність, із соціального страхування, акциз, на додану вартість, мито. Податкові пільги.
Структура державного бюджету. Надходження та видатки. Дефіцит бюджету. Способи його фінансування. Державний борг країни. Особливості бюджетної системи України.

Тема 4.7. Як держава регулює грошовий обіг

Зміст грошової політики держави. Ринок кредитів і ринок грошей.
Чинники попиту на гроші та пропозиції грошей.
Роль банків у регулюванні грошового ринку. Функції центрального банку країни.
Засоби регулювання грошового ринку: емісія грошей, норма банківських резервів, залікова ставка відсотка.
Монетаристський підхід до регулювання грошового ринку.
Грошова політика в Україні.

РОЗДІЛ 5

Світова економіка

Тема 5.1. Світова торгівля. Торговельний баланс країни. Державне регулювання міжнародної торгівлі

Економічні причини виникнення світової торгівлі. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі.
"Теорія відносних переваг" у поясненні вигод від світової торгівлі. Торговельний баланс країни: його значення та структура. Причини виникнення дефіциту торговельного балансу та протидіючі заходи держави.
Мито, імпортні квоти, ліцензії.
Зміст політики протекціонізму та лібералізма.
Міжнародні організації з регулювання торгівлі.

Тема 5.2. Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші

Зміст міжнародних валютних відносин. Чинники попиту на іноземну валюту та її пропозиції.
Взаємозв'язаний рух товарів, послуг, капіталів і грошей у відносинах між країнами.
Платіжний баланс країни.
Міжнародна валютна система. Міжнародна ліквідність, валютний курс, валютні ринки та міжнародні валютно-фінансові організації.
Еволюція міжнародної валютної системи. Система золотого стандарту. Система золотодоларового стандарту. Ямайкська валютна система. Види світових грошей.

Тема 5.3. Міжнародні валютно-фінансові організації

Необхідність існування та зміст діяльності міжнародних валютно-фінансових організацій. Міжнародний валютний фонд (МФВ). Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). Європейські структури. Участь України в міжнародних організаціях.

Тема 5.4. Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва

Передумови міжнародного підприємництва та його риси. Спільні підприємства, зміст та правові основи діяльності. Вільні економічні зони: види та особливості формування. Інтеграція України у світову економіку.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия Сейчас: 15.10.2011, 22:38

Украинская Баннерная Сеть
Ссылки: Студенческий портал СУМНО - Інтернет-видання про сучасну українську культуру <% SAPE %>