Студенческий форум КНЕУ

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> История, взято с развитиекомуа
Дмитрий
сообщение 26.2.2011, 10:16
Сообщение #1


В ауте
**********

Группа: root
Сообщений: 1 704
Регистрация: 1.2.2011
Пользователь №: 1Історія
Історія України

1. Найдавніші часи.

Початки людської цивілізації на території України Хронологічні рамки давньої історії України, її періодизація. Залюднення території сучасної України. Стоянки первісних людей. Форми соціальної організації. Виникнення скотарства, землеробства і ремісництва. Зародження перших релігійних уявлень і мистецтва. Трипільська культура. Прабатьківщина, розселення, господарство і побут трипільців. Виникнення найдавніших великих племінних союзів та рабовласницьких держав в епоху раннього залізного віку. Кіммерійці. Скіфи. Са-рмати. Античні міста-колонії в Північному Причорномор'ї: утворення, населення, господарське життя, політичний устрій і духовне життя. Походження та розселення слов'ян. Анти. Германські племена на території сучасної України. Велике переселення народів (IV - VI). Гуни. Авари.
2. Київська Русь

Виникнення перших державних утворень у Середньому Подніпровії. Союзи племен. Заснування і розвиток Києва. Утворення держави з центром у Києві. Князі Дір і Аскольд. Держава за часів Олега. Доба князя Ігоря. Княгиня Ольга та її реформи. Зовнішня політика Київської держави. Правління князя Святослава. Київська Русь за Володимира Великого. Офіційне запровадження християнства у Київській державі та його значення. Піднесення Київської держави за Ярослава Мудрого. Держава за Ярославичів. Володимир Мономах. Політична роздробленість Київської Русі. Економічний і політичний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Галицького та Волинського князівств. Культура Київської Русі. Роль і місце Київської Русі в історії Європи. Боротьба проти монголо-татарських завойовників.
3. Галицька-Волинська держава- правонаступниця Київської Русі

Виникнення Галицько-волинського князівства, його соціально-економічний і політичний розвиток. Роман Мстиславович. Данило Галицький. Монголо-татарська навала. Війни з Угорщиною та Польщею. Відносини із Золотою Ордою. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича. Занепад князівства. Культурні досягнення.
4. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав

Встановлення влади литовських князів над Волинню, Чернігово-Сіверською землею, Поділлям, Київщиною та Переяславщиною. Характер Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Включення Буковини до складу Молдовського князівства. Закарпаття під владою Угорщини. Польська експансія на українські землі. Встановлення польської влади в Галичині та ліквідація галицької автономії у складі Польщі. Кревська унія 1385 р. Політичне становище українських земель після Кревської унії. Українські землі у складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави. Соціальний устрій та господарське життя в Україні у XIV - XV ст. Національні і соціальні рухи. Початок процесу закріпачення. Магдебурзьке право. Культурне й церковне життя у другій половині XIV - XV ст.
5. Українські землі у складі Речі Посполитої

Люблінська унія 1569 р., ЇЇ основні положення та наслідки для України. Адміністративно-політичний устрій України у складі Речі Посполитої у другій половині XVI ст. Братства. Становище української православної церкви. Берестейська унія 1596 р. та її наслідки. Петро Могила.
6. Виникнення українського козацтва.

Запорозька Січ- козацька республіка Українська колонізація Подніпров'я і Запоріжжя. Витоки та причини виникнення українського козацтва. Перші гетьмани. Територія, чисельність, заняття, побут, звичаї. Поява перших січей. Д.Вишневецький. Церква в житті козаків. Козацтво як явище світової історії. Запорозька Січ - державно-політичне утворення українського народу. Військово-політична організація Запорозької Січі. Козацька символіка. Організація реєстрового козацтва. Боротьба козаків із нападами ординців. Морські походи козаків. Козацький флот. П.Конашевич-Сагайдачний, його політична, військова та просвітницька діяльність. Хотинська війна 1621 р.
7. Козацько-селянські рухи в Україні наприкінці XVI- у 20- 30-х роках XVII ст.

Наростання соціального протесту після унії 1569 р. Форми соціального протесту. Початок опришківства. Козацько-селянські повстання під проводом К.Косинського та С.Наливайка. Розгортання народної боротьби за національне визволення у 20 - 30-х роках XVII ст. Повстання 1625 р. під проводом М.Жмайла. Повстання 1630 - 1631 рр- під орудою Т.Федоровича (Трясила). І.Сулима. Зруйнування Кодака. Козацьке повстання 1637 - 1639 рр. П.Бут, Я.Острянин (Остряниця), Д-Гуня. Значення козацьких повстань у розгортанні національно-визвольної боротьби українського народу.
8. Культура України у XVI- першій половині XVII ст.

Умови національно-культурного відродження в Україні. Розвиток української мови. Пересопницьке Євангеліє. Освіта. Острозька академія. Братські школи. Києво-Могилянська академія. Початок книгодрукування. Ш.Фіоль. Діяльність І.Федорова в Україні. Архітектура. Театр. Живопис, Церковне життя. Видатні представники української культури. Пам'ятки культури.
9. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького

Причини, характер і рушійні сили Національно-визвольної війни. Б.Хмельницький. Початок війни. Перші перемоги на Жовтих Водах та під Корсунем. Розгром польсько-шляхетських військ під Пилявцями. Похід Б.Хмельницького в Галичину. Вступ української армії до Києва. Програма розбудови Української держави. Облога Збаража. Зборівська битва. Зборівський мирний договір. Утворення Української козацької держави - Гетьманщини, її політико-адміністративний устрій. Роль гетьмана. Козацька рада. Козацька старшина. Генеральна військова канцелярія. Створення української армії. Місце України в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Зовнішньополітична діяльність. Воєнно-політичні події 1650 - 1653 рр. Берестецька битва 1651 р. Білоцерківський мирний договір. Батозька битва. Жванецька облога. Молдавські походи. Українсько-московський договір 1654 р. Продовження війни в 1654 - 1657 рр. Відносини з Московською державою. Українсько-московська міждержавна угода 1654 р. та ставлення до неї різних суспільних верств і церкви в Україні. Березневі статті. Воєнні дії проти Польщі у 1654 - 1655 рр. Віденське перемир'я. Підготовка українсько-шведського, семигородського військово-політичного союзу. Смерть Б.Хмельницького. Історичне значення Національно-визвольної війни українського народу.
10. Українські землі у другій половині XVII ст.

Становище в Україні після смерті Б.Хмельницького. І.Виговський та основні напрями його державної політики. Гадяцький договір 1658 р. Гетьманство Ю.Хмельницького. Переяславські статті 1659 р. Поділ Гетьманщини на Правобережну та Лівобережну Україну. П.Тетеря. Чорна рада в Ніжині. І.Брюховецький. Московські статті 1665 р. Андрусівське перемир'я. Епоха "Великої руїни" на Правобережжі. Внутрішня й зовнішня політика гетьмана П.Дорошенка на Правобережжі. Ліквідація самостійності Української Православної Церкви. Гетьманування Д.Многогрішного та І.Самойловича. "Вічний мир" 1686 р. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Кошовий отаман І.Сірко. Господарське життя й політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України у другій половині XVII ст. Утворення слобідських полків. Культурний розвиток в Україні.
11. Українські землі наприкінці XVII - на початку XVIII ст.

Українська держава за гетьманування І .Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні С.Палій. Національно-визвольне повстання 1702 - 1704 рр. Україна на початку Північної війни. Участь українських полків у воєнних діях на землях Московії, Прибалтики і Речі Посполитої. Похід Карпа XII в Україну та перехід І.Мазепи на його бік. Укладення українсько-шведського союзу. Полтавська битва 1709 р. І.Мазепа, його місце і роль в українському національно-визвольному русі. Обрання гетьманом І.Скоропадського. П.0рлик - гетьман України у вигнанні. Вироблення і прийняття "Пактів і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького" - першої Конституції України. Похід П.0рлика в Правобережну Україну. Посилення колоніальної політики Російської імперії щодо України. Перша Малоросійська колегія, її завдання і функції. П.Полуботок. Зміцнення української державності за гетьманування Д.Апостола. "Рішительні пункти" 1728 р.
12. Українські землі в середині й наприкінці XVIII ст.

Тимчасове відновлення гетьманського правління. К.Розумовський. Скасування Катериною II козацького устрою на Слобожанщині. Остаточна ліквідація гетьманства. Друга Малоросійська колегія. Скасування російським урядом військового та адміністративного устрою на Лівобережній Україні. Доля запорожців після Полтавської битви. Заснування Нової Січі. Зруйнування Запорозької Січі і загарбання її земель. Розправа російського уряду над козацькою старшиною. П.Калнишевський. Задунайська Січ. Військо вірних козаків (Чорноморське козацьке військо). Переселення козаків на Кубань. Національно-визвольна і антикріпосницька боротьба в Україні в середині та у другій половині XVIII ст. Гайдамацький рух, його характер і рушійні сили. Гайдамацьке повстання 1750 р. Опришківський рух. О.Довбуш. Коліївщина, Її соціальне та політичне підґрунтя. М.Залізняк, І.Гонга. Загарбання Росією та Австрією Причорномор'я, Приазов'я, Правобережної та Західної України. Колоніальна політика Росії та Австрії на українських землях. Особливості розвитку культури. Відтік представників інтелектуальної еліти з українських земель до Росії. Освіта. Книгодрукування. Наука. Театр і музика. Живопис. Архітектура.
13. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVII - у першій половині XIX ст.

Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі іноземних держав. Чисельність населення та його етнічний склад. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин. Україна в російсько-турецькій війні 1806 - 1812 рр. Наслідки Бухарестського мирного договору для України. Україна в російсько-французькій війні 1812 р. Російсько-турецька війна 1828 - 1829 рр. і Україна. Утворення Азовського козацького війська. Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні. Початок промислового перевороту а Україні. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії. Антикріпосницька боротьба в Україні. Найбільші заворушення козаків, селян та військових поселенців. У.Кармелюк. "Київська козаччина". Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні. Поширення західноєвропейських революційних ідей. Масонство. Діяльність декабристів в Україні. Кирило-Мефодіївське братство та його вплив на розвиток українського національного руху. Характер політики австрійського уряду щодо українців. Адміністративно-територіальна структура "Королівства Галиції і Лодомерії". Реформи Марії-Терезії та Йосифа II, їх роль у розвитку національно-культурного життя Галичини й Буковини. Піонери національного відродження в Галичині. "Руська трійця". Події революції 1848 - 1849 рр. на західноукраїнських землях . Головна Руська Рада. Скасування кріпосного права. Українці у першому парламенті Австро-Угорщини. Повстанський рух. Л.Кобилиця.
14. Українська культура в першій половині XIX ст.

Антиукраїнська політика царизму в галузі культури. Освіта. Наука. Відкриття університетів (Київ, Харків), ліцеїв та гімназій. М.Маркевич, М.Костомаров, М.Максимович, Т.Осиповський, М.Остроградський, І.Срезневський. Література і фольклор. Т.Шевченко, І.Котляревський, П.Куліш, Г. Квітка-Основ'яненко, П.Гулак-Артемовський, І.Гребінка. Кобзарі, бандуристи, лірники. Розвиток культури на західноукраїнських землях. М.Левицький, І.Могильницький, О.Духнович та ін. Українське мистецтво. Живопис.
15. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні.

Реформи адміністративно-політичного управління в 60- 70-х роках XIX ст. Особливості економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р. в Росії. Суспільний рух за проведення реформи. Законодавче скасування кріпосного права. Особливості і наслідки реформи в Україні. Реформи адміністративно-політичного управління: судова, земська, міського самоврядування, військова, шкільна, фінансова, цензурна та їх проведення в Україні. Вплив реформ 60 - 70-х років на соціально-економічний розвиток і політичне становище в Україні.
16. Економічний розвиток українських земель у другій половині XIX ст.

Економічна політика російського царизму в Наддніпрянській Україні в пореформений період. Особливості й перебіг промислового перевороту. Міста. Торгівля. Розширення внутрішнього ринку. Розвиток товарного виробництва у сільському господарстві. Спеціалізація районів сільськогосподарського виробництва. "Цукрова революція". Підприємці Терещенки. Товарне хліборобство та поширення українських сортів злакових в Російській імперії. Поширення вільнонайманої праці. Розшарування селянства. Особливості економічного життя Галичини, Буковини і Закарпаття. Провідні галузі промисловості. Розвиток сільського господарства. Зародження українського кооперативного руху. Переселенські рухи українців.
17. Суспільно-політичне життя в Україні в другій половині XIX ст.

Піднесення національно-визвольного руху. Національна політика російського царизму щодо України. "Хлопоманство". Польське повстання 1863 - 1864 рр. і Україна. Виникнення громад. Валуєвський циркуляр 1863 р. Емський указ 1876 р. М.Драгоманов, його місце у поглибленні національної свідомості українців. Молоді громади. Братство тарасівців. Народницький рух в Україні. "Київська комуна". "Ходіння в народ" 1874 р. "Чигиринська змова". Народовці і "москвофіли". Культурно-освітнє товариство "Просвіта" у Львові. Літературне товариство ім.Т. Шевченка. Радикальний рух у Галичині. Народна рада. Проголошення ідеї політичної незалежності України. Утворення українських політичних партій. Діяльність М.Грушевського в Галичині. Народження і поширення національного гімну "Ще не вмерла Україна".
18. Українська культура в другій половиш XIX ст.

Політика русифікації. Освіта і наука. Доля недільних шкіл в Наддніпрянській Україні. Діяльність у Галичині освітнього товариства "Просвіта". Відкриття нових вищих навчальних закладів. Відкриття кафедри історії України у Львівському університеті. Література. Творчість є.Франка, П.Грабовського, П.Мирного. Становлення національного театру. М.Кропивницький, М.Старицький, І.Карпенко-Карий (Тобілевич). Перша українська професійна трупа: М.Заньковецька, М.Садовський. Архітектура. Живопис. Музика. М.Лисенко.
19. Україна на початку XX ст.

Нові явища в соціально-економічному розвитку. Утворення монополістичних об'єднань. Індустріалізація українських степових регіонів. Економічна криза 1900 - 1903 рр. та її прояви в Україні. Становище населення. Розвиток українського національного руху. М.Міхновський. Земсько-ліберальна опозиція царизму. Зародження українського націоналістичного руху. Поширення марксизму. Створення українських національних партій: РУП, "Спілка", УДП, УРП. Загальноросійські політичні партії в Україні. Кооперативний рух. Наростання національного руху в західноукраїнських землях. Україна в роки революції 1905 - 1907 рр. Масові соціальні виступи. Збройні повстання. Каральні експедиції. Діяльність громадських організацій, "Просвіти". Виникнення масової української преси. Боротьба в Державній думі за автономію України та українізацію освіти. Земельна реформа П.Столипіна та її вплив на Україну. Посилення національного гніту. Поширення ідеї незалежності України.
20. Українська культура й духовне життя народу на початку XXст.

Освіта. Література. О.Олесь, В.Винниченко, М.Коцюбинський, В.Стефаник. Наука. М.Грушевський, О.Єфименко, Д.Багадій, Б.Грінченко, А.Кримський, Ф.Вовк. Видатні вчені-природознавці: С.Навалишин, В.Липський, Л.Симиренко, Д.Заболотний, М.Курако, І.Пулюй. Розвиток авіації. Архітектура. Музика: М.Лисенко, К.Стеценко, М-Леонтович. Живопис. Церковне життя.
21. Україна в Першій світовій війні

Українські землі напередодні війни. Плани щодо України Антанти і Троїстого союзу. Хід військових дій на території України в 1914 - 1916 рр. Господарська розруха. Окупація російськими військами Галичини і Північної Буковини. Українські січові стрільці. Боротьба за автономію та самостійність України на фронті та в тилу. Союз визволення України, його політична платформа і практична діяльність.
22. Українська революція. Початок революції Україна напередодні 1917 р.

Початок революції. Утворення української Центральної Ради, її керівництво, партійний склад і політична програма. М.Грушевський. Початок українізації армії. Поява "Вільного козацтва". Український Національний Конгрес. II Всеукраїнський військовий з'їзд. І Універсал Центральної Ради- Утворення Генерального секретаріату. II Універсал Центральної Ради. Збройний виступ самостійників та їхня поразка. Підсумки виборів до Установчих зборів в Україні- III Універсал і проголошення Української Народної Республіки (УНР). Досягнення і невдачі Центральної Ради у внутрішній і зовнішній політиці.
23. Війна радянської Росії з УНР.

Проголошення незалежності УНР Прихід до влади в Росії більшовиків та вплив цієї події на Україну. Повалення влади Тимчасового уряду в Україні, загострення боротьби за владу між Центральною Радою та більшовиками. І Всеукраїнський з'їзд рад у Києві. Ультиматум російського Раднаркому та початок війни більшовиків з Центральною Радою. Проголошення у Харкові радянської влади. Похід більшовицьких військ на Київ. Бій під Кругами. Повстання робітників заводу "Арсенал". Мирний договір УНР у Брест-Литовському. IV Універсал Центральної Ради та проголошення незалежності УНР. Перша спроба радянізації України. Регіональні "республіки". Ставлення населення до політичних сил в Україні.
24. Українська держава

Вступ німецько-австрійських військ до України. Конфлікт Центральної Ради з німецько-австрійською адміністрацією та консервативними колами України. Прийняття конституції УНР. Переворот 29 квітня 1918 р. Гетьман П.Скоропадський і його уряд. Внутрішня та зовнішня політика Української держави. Ставлення політичних партій до гетьманського режиму. Селянські повстання влітку - восени 1918 р. Н.Махно. Анулювання РСФРР Брестського миру та наслідки цієї .акції для України.
25. Директорія УНР

Утворення Директорії. Відновлення УНР. Політичний курс. Директорії. С.Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Більшовицька агресія проти УНР. Війська Антанти на півдні України. Розклад армії УНР. Поразка Директорії.
26. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)

Проголошення ЗУНР. Організація держави на західноукраінських землях. Злука УНР і ЗУНР. Соціально-економічні перетворення в ЗУНР. Польсько-український конфлікт. Створення Української Галицької Армії. Наступ польських військ і відхід української армії до Збруча. Дипломатична діяльність ЗУНР. Причини поразки ЗУНР. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами.
27. Україна в 1919 р.

Формування більшовицького режиму в Україні та його політика. Х.Раковський. Націоналізація промисловості. Аграрна реформа. Продовольча диктатура. Селянські виступи. Становище українських партій. Наступ білогвардійців в Україні. Контрнаступ об'єднаних українських армій. Поразка армії УНР. Денікінський режим. Контрнаступ радянських військ і поразка деніківців.
28. Україна в 1920р.

Відновлення більшовицького режиму. Формальне визнання радянською Росією незалежності УСРР. Всеукрревком. Відновлення політики "воєнного комунізму". Напрямки комуністичного руху в Україні (КП(б)У, УКП(б), УКП). Варшавська угода між УНР і Польщею. Наступ польсько-українських військ і взяття Києва. Польський режим в Україні та ставлення до нього регулярних українських військ. Розгром більшовиками військ Врангеля і махновського руху.
29. Культура і духовне життя в Україні у 1917- 1920рр.

Чинники розвитку культури у 1917 - 1920 рр. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Українська школа в період Центральної Ради та Директорії. Освітня політика більшовиків. Наука. Відкриття Української академії наук (УАН) і національних університетів у добу Української Держави. В.Вернадський. Література. Театральне, музичне і хорове мистецтво. Українська академія мистецтв. Радянський план монументальної пропаганди. Ставлення більшовиків до старовини.
30. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1920- 1928)

Внутрішнє і міжнародне становище. Політична криза на початку 1921 р. Державний статус УСРР в 1921 - 1922 рр. Статус УСРР у складі Радянського Союзу та ставлення політичних сил і населення України до її членства в СРСР. НЕП і особливості його впровадження в Україні. Причини і масштаби голоду 1921 -1922рр. в Україні. Культурне і духовне життя народу в роки НЕПу. Політика більшовиків у царині культури. "Українізація" (коренізація). Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Література і мистецтво. Живопис. Кінематограф. Релігійне життя.
31. Сталінська індустріалізація України

Перехід до форсованої індустріалізації. Директивне господарювання і план. Результати перших п'ятирічок. Матеріальне становище населення. Промисловість України напередодні Другої світової війни.
32. Суцільна колективізація в Україні

Кооперування і колективізація. Перехід до прискореної колективізації. Поширення колгоспів. Доля приватних сільських господарів та Їх господарств. Зміна ставлення радянської держави до заможного селянства. "Ліквідація куркульства як класу". Масштаби "розкуркулення" і доля "розкуркулених" селян. Голодомор 1932 - 1933 рр.: причини, передумови, масштаби жертв, наслідки.
33. Громадсько-політичне, духовне й культурне життя

Глибокі соціальні деформації. Конституція УРСР 1937 р. Судові процеси. Масові репресії та їх жертви. Становище в галузі освіти. Наука. Художня література і мистецтво. "Розстріляне відродження". Театральне мистецтво. Доля кобзарства і лір-ництва. Церковна політика. Ліквідація УАПЦ. Закриття і нищення владою храмів, культового майна й споруд.
34. Західноукраїнські землі в 1921- 1939рр.

Українські землі у складі Польщі. Характер промисловості. Українська кооперація. Аграрні відносини і характер аграрних реформ. УВО. І.Коновалець. "Пацифікація". Політичні партії у Східній Галичині. ОУН. С.Бандера. Політика румунського уряду щодо українців. Закарпаття у складі Чехословаччини. Український національно-культурний рух. Русофільство. Русинство. Українофільство. Надання автономії Карпатській Україні та проголошення її незалежною державою. А.Волошин. Вторгнення угорських військ у Закарпаття.
35. Україна під час Другої світової війни (1939- 1945).

Радянсько-німецькі договори 1939р. та західноукраїнські землі Українські землі у статтях радянсько-німецького пакту про ненапад від 23 серпня 1939 р- та таємного протоколу до нього. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України; включення останньої до складу СРСР І возз'єднання з Українською РСР. Входження Бессарабії та Північної Буковини до СРСР. Встановлення німецької окупаційної влади на Лемківщині, Підляшші та Холмщині. Радянізація західних областей України.
36. Україна в 1941- 1945рр.

Напад Німеччини на СРСР. Проголошення війни Великою Вітчизняною. Режим воєнного стану. Мобілізаційні заходи. Евакуація на Схід. Бойові дії влітку і восени 1941 р. Причини невдач Червоної армії. Оборона Одеси, Києва і Севастополя. Бойові дії навесні 1942 р. Окупаційний режим. Розчленування України. Масові знищення людей. Народна боротьба на окупованій території. Дві течії руху Опору в Україні. Радянське підпілля і партизанський рух. ОУН на початку війни. Створення УПА. Початок розгрому загарбників в Україні. Битва за Лівобережну Україну і Донбас. Форсування Дніпра. Визволення Києва. Наступальні операції на Правобережжі і в Криму. Військові дії радянських партизанів і ОУН-УПА- Завершальні бої. Початок відбудови промисловості, транспорту і сільського господарства. Депортація місцевого населення з Криму. Внесок українського народу в розгром нацистської Німеччини та її сателітів. Втрати України у Другій світовій війні.
37. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945- середині 50-х років

Адміністративно-територіальні зміни. Внутрішньополітичне та економічне становище України. Українська РСР - спів-засновниця 00Н, інших міжнародних організацій. Особливості відбудови промисловості. Голод 1946 - 1947 рр., його причини, масштаби й наслідки. Радянізація західних областей України. Боротьба ОУН - УПА. Операція "Вісла". Україна на початку 50-х років. Початок десталінізації. Входження Кримської області до складу України. Культурне життя. Відбудова системи освіти. Впровадження обов'язкового семирічного навчання. Наука. Розгром генетики. Лисенківщина в Україні. Література і мистецтво. Становище письменників, діячів образотворчого мистецтва, істориків. Боротьба влади з "космополітизмом".
38. Україна в умовах, десталінізації (1956- 1964)

Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні. XX з'їзд КПРС і Україна. Масштаби демократизації державного життя. Ставлення в суспільстві до діяльності М.Хрущова. Позиція вищого партійного керівництва України при усуненні М.Хрущова від влади. Л-Брежнєв і Україна. Стан економіки України наприкінці 50-х - у першій половині 60-х років. Рівень життя населення. Культура й духовне життя в Україні. Ідеологізація культурного життя й посилення русифікації. Науково-технічна революція і наука в Україні. Кібернетика. Суспільні науки. "Відлига" в українській літературі. "Шістдесятники". В.Симоненко, Л.Костенко, І.Сверстюк, І.Світличний, І.Драч та ін. Музичне мистецтво. Живопис. Архітектура. Театр. Зародження дисидентського руху. "Українська робітничо-селянська спілка". Значення діяльності дисидентів.
39. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965- 1985)

Неосталінізм. Діяльність П.Шелеста в Україні. В.Щербицький. Відносини керівництва України з союзним центром. Наростання економічної кризи. Розбудова військово-промислового комплексу (ВПК). Індустріальна гігантоманія. Посилення бюрократичного централізму. Стан колгоспно-радгоспної системи. Життєвий рівень населення. Становище у сфері науки, освіти, культури. Поглиблення ідеологізації та денаціоналізації. Досягнення українських учених та митців. Активізація опозиційного руху. Форми діяльності дисидентів. Репресії проти правозахисників. Утворення Української Гельсінської спілки (УГС). Релігійне дисидентство. Посилення переслідувань опозиції наприкінці 70-х - на початку 80-х років.
40. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

Спроби оздоровлення суспільно-політичного життя у період проголошеної М.Горбачовим "перебудови". Погіршення економічної ситуації в Україні у другій половині 80-х років. Чорнобильська катастрофа. Зростання політичної активності суспільства. Нові громадські об'єднання та рухи. Початок формування багатопартійності в Україні. Криза в компартії. Проголошення незалежності України. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. Спроба державного перевороту в Москві і Україна. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Результати референдуму 1 грудня 1991 р. Вибори Президента України. Припинення Існування СРСР. Історичне значення відновлення незалежності України.
41. Україна в умовах незалежності

Розгортання державотворчих процесів. Становлення владних структур. Законодавча, виконавча І судова влада незалежної України. Воєнна доктрина України. Перегрупування партійно-політичних сил і партійне життя. Економічні проблеми країни. Труднощі формування національної економіки і прорахунки в її реформуванні. Стан виробництва промислової та сільськогосподарської продукції. Проблема утвердження приватної власності. Створення національної фінансової системи. Становище у соціальній сфері. Життєвий рівень населення. Міжнаціональні відносини в Україні. Зовнішня політика. Визнання України міжнародним співтовариством. Основні напрямки зовнішньої політики країни. Участь України в загальноєвропейському процесі. Вступ України до Ради Європи. Відносини з сусідніми державами. Міжнародні торговельні, економічні, культурні та спортивні зв'язки України. Політичне життя у 1993 - наприкінці 90-х років. Діяльність Верховної Ради України та Президента України. Прийняття. Конституції України. Виборча система України. Культурне та духовне життя народу. Результати виборів Президента України в 1999 р.
Всесвітня історія XX ст.
1. Світ на початку XX ст.

Періодизація світового розвитку у першій половині XX ст. Визначальні тенденції світового розвитку: економічний, технічний, інтелектуальний прогрес, соціальні та національно-визвольні рухи. Особливості соціально-економічного розвитку провідних країн світу (США, Англії, франції, Німеччини, Росії та Японії) на початку XX ст. Державний устрій та політичні системи США, Англії, Франції, Німеччини, Росії та Японії. Основні ідейно-політичні течії в суспільному житті США та Європи. Розвиток культури на початку XX ст.
2. Міжнародні відносини на початку XX ст.

Посилення англо-німецьких протиріч. Створення Троїстого блоку та Антанти. Міжнародні кризи та конфлікти на початку XX ст. Гонка озброєнь.
З.Перша світова війна 1914- 1918рр.

Причини, привід та початок Першої світової війни. Стратегічні плани противників. План Шліффена та його крах. Бойові дії на Балканах та на Кавказі. Кампанія 1915 р. Брусиловський прорив, австро-німецький наступ на Сході, невдача військ Антанти у Дарданеллах. Бойові дії 1916 р. Верденська битва, контрнаступ військ Антанти на р.Сомміо, підводна війна. Вплив революції в Росії на хід війни. Вступ у війну США. Операції 1917 р. Антивоєнні виступи у воюючих країнах. Революційні події в Німеччині та Австро-Угорщині. Закінчення війни. Поразка Німеччини та її союзників. Масштаби втрат і руйнувань.
4. Облаштування повоєнного світу

Нова розстановка сил на світовій арені після Першої світової війни. Паризька мирна конференція. Версальський договір. Територіальні зміни. Виникнення нових держав. Створення Ліги Націй. Вашингтонська конференція, її рішення. Невдоволеність ряду країн повоєнною системою договорів. Генуезька конференція 1922 р. Радянсько-німецький договір у Рапалло. Найголовніші постанови Гаазької, Лозаннської та Локарнської конференцій. Наслідки реалізації планів Дауеса (1924) та Юнга (1928). Значення пакту Бріана - Келлога.
5. Суспільно-політичні рухи

Пріоритети і соціальна база лібералізму та консерватизму. Комуністичний рух. Комінтерн. Походження, ідейні засади й соціальна база італійського фашизму та німецького націонал-соціалізму <нацизму). Національно-визвольний рух, його форми і методи боротьби. Робітничий і соціалістичний рухи. Соціалістичний робітничий Інтернаціонал.
6. Індустріальні країни Європи та Америки

Періоди стабілізації і "проспериті" ("процвітання") у 1924 - 1929 рр. Світова економічна криза 1929 - 1933 рр." її причини, прояви та наслідки. "Новий курс" Ф.Рузвельта. Народні фронти при владі у Франції та Іспанії. Встановлення нацистської диктатури в Німеччині. Фашистська диктатура в Італії. "Корпоративна система" Б.Муссоліні. Громадянська війна 1936 - 1939 рр. в Іспанії. Ліберальний реформізм в Англії.
7. Країни Центральної і Східної Європи

Загальна характеристика становища у Польщі, Чехословаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії та Югославії у 20 - 30-х роках. Становище українського населення у країнах Центральної і Східної Європи. Російська революція 1917 р. Громадянська війна в Росії: причини, найголовніші події, наслідки. Економічна та соціальна політика більшовиків у 1917 - 1920 рр. НЕП. Проголошення СРСР- Встановлення тоталітарного режиму. Індустріалізація та колективізація. Суспільно-політична обстановка в СРСР у 20 - 30-х роках. Масовий терор.
8. Міжнародні відносини у 30-х роках

Зовнішньополітичні доктрини провідних країн світу (США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, СРСР, Японії). Загострення суперечностей між Німеччиною, Італією та Японією з одного боку, Великою Британією, Францією та США - з іншого. Японська агресія в Китаї. Окупація Італією Ефіопії. Створення вісі Берлін - Рим - Токіо, захоплення Німеччиною Австрії. Політика "умиротворення" агресорів. Діяльність Ліги Націй в умовах наростання воєнної небезпеки. Мюнхенська угода й розчленування Чехословаччини. Ліквідація чехословацької держави. Радянсько-німецьке зближення. Англо-франко-радянські переговори 1939 р. Радянсько-німецький пакт від 23 серпня 1939 р. і таємний додатковий протокол до нього. Вплив угоди на подальший розвиток подій у світі.
9. Друга світова війна (1939- 1945).

Військові дії у 1939 - червні 1941 р. Причини, характер та періодизація Другої світової війни. Напад Німеччини на Польщу. Вступ Червоної армії в Західну Україну та Західну Білорусію і приєднання Їх до СРСР. Включення до складу Радянського Союзу Північної Буковини, Бессарабії, Латвії, Литви та Естонії. Радянсько-фінська війна. Окупація Німеччиною Данії, Норвегії, Бельгії, Голландії. Розгром Франції. Агресія на Балканах.
10. Воєнні дії у середині 1941 - 1942рр.

План "Барбаросса". Напад Німеччини на СРСР. Створення антигітлерівської коаліції. Перебіг бойових дій на радянсько-німецькому фронті. Напад Японії на Перл-Гарбор і початок бойових дій на Тихому океані. Війна в Північній Африці.
11. Перебіг війни у 1943 р.

Сталінградська битва, ЇЇ наслідки та значення. Розгром німецьких військ на Орловсько-курській дузі. Висадка англо-американських військ у Сицилії. Капітуляція Італії. Тегеранська конференція, Її рішення та значення.
12. Окупаційний режим у поневолених країнах

Нацистський "Новий порядок" у Європі. Голокост. Рух Опору, його політична орієнтація та форми боротьби.
13. Воєнні дії в 1944р.

Наступальні операції Червоної армії. Визволення території СРСР, перенесення воєнних дій у Центральну і Східну Європу. Відкриття Другого фронту в Європі. Успіхи англо-американських військ на Тихому океані та в Європі. Внутрішнє становище та життя населення у США, Великій Британії, Франції, СРСР, Німеччині та Японії.
14. Завершення та підсумки війни

Кримська (Ялтинська) конференція. Військова поразка і капітуляція Німеччини. Берлінська (Потсдамська) конференція та її рішення. Розгром Японії. Підсумки, наслідки та уроки Другої світової війни.
15. Світ після Другої світової війни

Зміни у світі внаслідок Другої світової війни. Створення 00 Н. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини у війні. Сан-Франциський договір з Японією. Нюрнберзький і Токійський процеси над військовими злочинцями. "План Маршалла".
16. Сполучені Штати Америки у другій половині XX.ст.

Зміцнення міжнародного статусу США внаслідок Другої світової війни. Соціально-економічні досягнення і проблеми країни. Особливості суспільно-політичного життя. Основні напрямки зовнішньої політики. Вплив війни в Індокитаї на внутрішньополітичну ситуацію в країні. Президентство Р.Рейгана. "Рейганоміка". США за президента Б.Клінтона. Зростання ролі США у міжнародних відносинах після розпаду СРСР і комуністичного блоку. Українці у США. Українсько-американські відносини.
17. Велика Британія у другій половині XX ст.

Наслідки Другої світової війни для країни. Ліквідація Британської колоніальної імперії. Консервативні уряди М.Тетчер і Дж.Мейджора. "Тетчеризм". Політика лейбористського кабінету Т.Блейра. Зовнішньополітичні пріоритети Великої Британії. Українці в Британії. Українсько-британські відносини.
18. Франція у другій половині XX ст.

Співвідношення політичних сил після визволення. Четверта республіка (1946 - 1958). Політична боротьба у 40 - 50-х роках. П'ята республіка. Ш.де Голль. Травневі події 1968 р. Франція у 70-ті роки. Франція за президентства Ф.Міттерана та Ж.Шірака. Зовнішня політика Франції. Взаємини з Україною.
19. Німеччина у другій половині XX ст.

Розкол Німеччини на ФРН та НДР. Західнонімецьке "економічне диво". Об'єднання Німеччини. Економічні й соціальні здобутки та проблеми 90-х років. Прихід до влади соціал-демократів. Німеччина на міжнародній арені. Українсько-німецькі відносини.
20. СРСР, Відновлені й нові незалежні держави

Відбудова СРСР після війни. Суспільно-політичне життя. Боротьба за владу після смерті Сталіна. "Відлига" 1953 - 1954 рр. за часів М.Хрущова. Спроби економічних реформ. Зміни у зовнішній політиці. СРСР в період "застою". Л.Брежнєв. "Косигінська" реформа та її результати. Суспільно-політичне життя. Дисидентський рух. Падіння темпів економічного розвитку. Зовнішня політика. Прихід до влади в СРСР нового керівництва на чолі з М.Горбачовим. Політика "гласності". Лібералізація суспільного та культурного життя. Зрушення в зовнішній політиці. Посилення національних рухів і загострення політичної боротьби в СРСР. Серпневий заколот 1991 р. Розпад СРСР. Росія у 90-х роках. Перехід до ринкової економіки. Політична криза 1993 р. Зовнішня політика. Війни в Чечні. Українці в Росії. Російсько-українські відносини. Соціально-економічне та політичне життя Прибалтійських країн, Білорусі, Молдови, держав Закавказзя та Центральної Азії. Суперечності та локальні збройні конфлікти. Нові незалежні держави на міжнародній арені, їх відносини з Україною.
21. Країни Центральної та Східної Європи

Встановлення тоталітарних режимів, соціально-економічний розвиток і політичне життя другої половини 40-х o- середини 80-х років. Революції 1989 - 1991 рр. Розпал Югославії; громадянська війна. Нові держави на Балканах. Інтеграція ряду країн в НАТО та загальноєвропейські структури. Відносини України з державами Центральної та Східної Європи
22. Країни Азії та Африки у другій половині XX ст.

Особливості розвитку країн Сходу у 40 - 90-ті роки. Розпад колоніальної системи. Етапи деколонізації. Труднощі економічного розвитку молодих держав. Японське "економічне диво". Китай за часів Мао Пзедуна. Сьогодення КНР. Незалежний розвиток Індії. Економічний і політичний розвиток країн Пів-денно-Східної Азії. Нові індустріальні країни Сходу.
23. Країни Близького і Середнього Сходу у післявоєнний період

Найважливіші події післявоєнного розвитку Ірану, Пакистану, Афганістану. Утворення Держави Ізраїль. Виникнення і загострення близькосхідної проблеми. Арабо-ізраїльські війни. Економічний та політичний розвиток країн Сходу у 80 - 90-х роках.
24. Країни Латинської Америки у другій половині XX ст.

Прискорення економічного розвитку латиноамериканських країн після війни. Нестабільність політичного життя в регіоні: втручання іноземних держав, військові перевороти, диктаторські режими. Кубинська революція 1959 р. та її вплив на сусідні країни. Ліквідація військово-диктаторських режимів і встановлення конституційного ладу в ряді країн регіону. Інтеграційні процеси в Латинській Америці. Українці в країнах регіону.
25. Міжнародні відносини у другій половині XX ст.

Поділ світу на два ворогуючих блоки у другій половині 40-х - першій половині 50-х років. Початок "холодної війни". Протистояння НАТО і Варшавського договору. Проблеми роззброєння. Рух за мир. Втручання наддержав у внутрішні справи інших країн. Нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі. Проблеми мирного врегулювання конфліктів на Сході. Радянсько-афганська війна. Кінець "холодної війни". Перехід від конфронтації до співробітництва. Американсько-радянські угоди. Нова роль центральних і східноєвропейських країн на міжнародній арені. Проблема врегулювання конфліктних ситуацій у світі. 00Н на сучасному етапі. Інтеграційні процеси в Європі, Америці, Азії. Внесок України в оздоровлення загальної атмосфери безпеки у світі.
26. Культура країн зарубіжного світу в XX ст.

Загальна характеристика напрямків розвитку культури. Освіта в зарубіжних країнах. Науково-технічна революція (НТР), найзначніші відкриття, поява нових галузей наук. Освоєння космосу. Роль науки у вирішенні глобальних проблем сучасності. Здобутки вчених у галузі фізики, математики, хімії, біології, медицини. Роль гуманітарних наук в утвердженні загальнолюдських цінностей. Основні тенденції у розвитку літератури, образотворчого мистецтва, театру, кіно, архітектури, музики. Спорт у XX ст. Олімпійський рух.
27 Світ на межі двох тисячоліть

Загальна характеристика глобальних проблем сучасності: екологічних, військово-політичних, соціально-економічних, етнічних тощо. Шляхи вирішення глобальних проблем.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия Сейчас: 15.10.2011, 22:38

Украинская Баннерная Сеть
Ссылки: Студенческий портал СУМНО - Інтернет-видання про сучасну українську культуру <% SAPE %>