Студенческий форум КНЕУ

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> География, развитиекомуа
Дмитрий
сообщение 26.2.2011, 11:16
Сообщение #1


В ауте
**********

Группа: root
Сообщений: 1 704
Регистрация: 1.2.2011
Пользователь №: 1Економічна та соціальна географія
І. Загальні питання економічної і соціальної географії

Предмет економічної і соціальної географії. Місце економічної і соціальної географії в системі наук. Структура економічної і соціальної географії. Практичне значення і завдання економічної і соціальної географії.
Природно-ресурсний потенціал території. Поняття "природні умови". Основні компоненти природних комплексів та їх вплив на господарську діяльність. Природні ресурси та Їх роль у розвитку господарства. Класифікація природних ресурсів. Мінеральні ресурси та Їх структура: паливно-енергетичні, рудні, нерудні. Земельні ресурси, особливості їх розміщення і використання. Лісові ресурси, їх значення, розміщення і використання. Природно-господарська характеристика природних зон і морів.
Населення та його особливості. Природний рух населення. Відтворення населення. Демографічна політика. Демографічна криза і демографічний вибух. Розміщення населення. Міграція населення. Статево-вікова структура населення. Міське розселення. Урбанізація і типи міст. Сільське розселення. Національний склад населення. Мови народів. Релігійний склад населення. Поняття про трудові ресурси, їх структура. Міжнародний поділ праці. Основні проблеми зайнятості населення. Ринок праці. Безробіття та його види.
Економічне районування. Суть економічного районування та його значення, принципи економічного районування. Типи економічних районів та їх галузева структура.
1. Загальна характеристика господарства країни

Господарський комплекс та чинники його формування. Галузева структура господарства країни. Галузева структура матеріального виробництва і невиробничої сфери. Основні форми організації виробництва: концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування. Територіальна структура господарства: промислові райони, промислові вузли, промислові центри, промислові пункти. Територіально-виробничі комплекси та Їх типи. Міжгалузеві комплекси, їх суть і особливості формування.
2. Географія міжгалузевих комплексів

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК). Суть, значення і галузева структура. Паливно-енергетичний баланс, його структура і зміни. Значення окремих видів палива і електроенергії.
Паливна промисловість. Значення І структура. Особливості розвитку і розміщення вугільної, нафтової, газової промисловості.
Електроенергетика. Значення і структура. Основні типи електростанцій і принципи їх розміщення. Розвиток електроенергетики і екологічні проблеми.
Металургійний комплекс. Значення металургійного комплексу. Галузева структура комплексу. Особливості чорної і кольорової металургії. Сировинна та паливна база цих галузей. Принципи розміщення та географія основних галузей чорної і кольорової металургії.
Машинобудівний комплекс. Значення та галузева структура. Спеціалізація і кооперування в машинобудуванні. Принципи розміщення та географія основних галузей.
Хімічний комплекс. Значення комплексу. Структура хімічної промисловості. Принципи та особливості розміщення окремих галузей.
Лісопромисловий комплекс. Значення комплексу. Галузева структура. Принципи та особливості розміщення основних галузей.
Будівельний комплекс. Значення і структура. Сировинна база, принципи розміщення та географія основних галузей промисловості будівельних матеріалів.
Соціальний комплекс. Суть та особливості формування. Галузева структура. Легка промисловість, її значення і галузева структура. Принципи розміщення та географія основних галузей легкої промисловості. Сфера послуг, її значення і особливості розвитку.
Агропромисловий комплекс. Суть та особливості формування. Галузева структура АПК. Вплив природних і соціально-економічних чинників на розвиток АПК.
Сільське господарство - основна ланка АПК. Галузева структура сільського господарства. Принципи розміщення та географія основних галузей рослинництва і тваринництва.
Харчова промисловість, її значення і галузева структура. Принципи розміщення та географія основних галузей харчової промисловості.
Транспортний комплекс. Значення транспортного комплексу. Галузева структура. Вплив природних умов, розміщення населення і виробництва на розвиток та розміщення транспорту. Особливості розвитку і розміщення основних видів транспорту.
II. Економічна і соціальна географія України

Економіко- і політико-географічне положення України. Проголошення незалежності України та ЇЇ вплив на політичну ситуацію в Європі. Економіко-географічне положення і його господарська оцінка. Сучасний адміністративний поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами. Місце України на політичній і економічній карті світу.
Рельєф і корисні копалини. Основні риси рельєфу та його вплив на господарську діяльність.
Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.
Клімат. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температур повітря, опадів по території України. Енергетичні, кліматичні ресурси.
Водні ресурси. Моря, поверхневі і підземні води. Чорне і Азовське моря. Загальні риси їх природних умов і ресурсів. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні ріки. Канали.
Озера і водосховища. Підземні води.
Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорона.
Ґрунтовий покрив, земельні ресурси. Основні генетичні типи грунтів, закономірності їх поширення. Господарське використання грунтів. Земельні ресурси України.
Природні комплекси. Умови розвитку і характерні риси природних комплексів. Природно-господарська характеристика природних зон України: мішаних лісів, лісостепової, степової, Українських Карпат і Кримських гір.
Населення і трудові ресурси. Територіальні відмінності і чинники розміщення і густоти населення. Природні і екологічні умови життя населення та їх вплив на основні показники його розміщення. Природний рух населення. Вікова і статева структура. Погіршення демографічної ситуації і шляхи розв'язання цієї проблеми. Економічна криза і демографічна політика. Міграція населення, види і причини.
Національний та етнічний склад населення. Українська діаспора і причини її виникнення.
Урбанізація та регіональні відмінності в ЇЇ рівнях. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та його територіальні відмінності. Демографічні проблеми сільського населення України, шляхи їх вирішення.
Трудові ресурси та їх розподіл за галузями господарства і в регіонах. Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття і його географічні аспекти.
Формування господарського комплексу України, його структура

Історія формування господарського комплексу. Основні риси галузевої структури господарства. Сучасні проблеми розвитку і територіальної організації.
Промисловість. Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості. Галузева структура, спеціалізація і основні міжгалузеві комплекси. Проблеми І перспективи розвитку і розміщення промисловості.
Паливно-енергетичний комплекс. Структура, місце і роль у господарському комплексі. Вугільна промисловість. Райони добування і використання вугілля. Проблеми і перспективи подальшого розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Перспективи розвитку нафтової і газової промисловості. Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення основних типів електростанцій. Екологічні проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу.
Металургійний комплекс. Структура, місце І роль у господарстві. Чинники розвитку і розміщення- Сировинна база. Географія чорної металургії. Кольорова металургія- Основні галузі та їх розміщення. Проблеми і перспективи розвитку металургійного комплексу.
Машинобудівний комплекс. Значення, місце і роль у господарстві. Структура і принципи розміщення. Розміщення окремих галузей. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.
Хімічний комплекс. Значення, місце і роль комплексу. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Перспективи розвитку і розміщення.
Л ісопромисловий комплекс. Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівельна промисловість). Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперова промисловість. Лісохімічна і гідролізна промисловість. Проблеми і перспективи розвитку лісопромислового комплексу.
Будівельний комплекс. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Виробництво стінових матеріалів. Географія цементної промисловості.
Соціальний комплекс. Галузева структура І значення. Легка промисловість, ЇЇ структура, принципи розміщення і географія. Сфера послуг, її розвиток і розміщення.
Агропромисловий комплекс (АПК). Роль, місце і значення АПК. Структура комплексу та основні його ланки. Земельний фонд. Рослинництво. Зернові культури. Галузі, що переробляють продукцію зернового господарства. Вирощування технічних культур. Галузі переробки технічних культур. Вирощування картоплі і овочів, садівництво, ягідництво і виноградарство. Переробні галузі. Тваринництво. Галузі переробки тваринницької продукції. Агропромислові зони.
Транспортний комплекс і міжнародні економічні зв'язки. Роль і значення транспорту. Основні види транспорту і особливості їх розміщення. Зовнішні економічні зв'язки.
Економічні райони. Географічний поділ праці й економічне районування. Донецький район. Придніпровський район. Північно-Східний район. Столичний район. Центральний район. Причорноморський район. Подільський район. Північно-Західний район. Карпатський район (коротка економіко-географічна характеристика).
Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона. Вплив господарської діяльності людини на природні умови і природні ресурси. Геоекологічна ситуація в Україні. Раціональне використання та охорона природних умов і природних ресурсів. Мінерально-сировинні ресурси. Кліматичні ресурси. Проблеми охорони природних систем Чорного і Азовського морів та водних ресурсів. Земельні ресурси та їх використання. Біотичні ресурси, їх раціональне використання й охорона. Рекреаційні ресурси. Природоохоронні комплекси. Моніторинг довкілля в Україні.
Географія своєї області. Загальна характеристика.
III. Економічна і соціальна географія світу

Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Показники, що визначають рівень економічного розвитку країн. Форми правління і адміністративно-територіального устрою країн. Сучасна політична карта Європи, Азії, Африки, Америки.
Географія світових природних ресурсів. Світові природні ресурси. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, рекреаційних. Світового океану. Ресурсозабезпеченість і ресурсозберігання.
Географія населення світу. Чисельність населення світу і його динаміка. Природний рух населення та його відтворення. Демографічна політика. Статевий та віковий склад населення. Етнічний (національний) склад населення. Найчисленніші народи і мовні сім'ї. Релігії народів світу. Нерівномірність розміщення населення на Землі. Урбанізація та її проблеми. Міське і сільське населення світу. Міграційні процеси. Трудові ресурси та зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.
Світове господарство. Поняття про світове господарство І етапи його формування- Чинники і принципи розміщення. Світове господарство в період НТР, основні риси НТР. Вплив НТР на галузеву структуру та розміщення виробництва.
Географія промисловості світу. Структура промисловості. Світова паливно-енергетична система. Географія вугільної, нафтової і газової промисловості. Електроенергетика світу. Чорна і кольорова металургія, основні райони розвитку і розміщення цих галузей. Машинобудування, його структура і географія основних галузей. Хімічна промисловість.
Географія сільського господарства. Галузева структура. Особливості розміщення галузей рослинництва і тваринництва.
Географія транспорту. Значення і місце в світовому господарстві. Розвиток та розміщення найважливіших видів транспорту: залізничного, автомобільного, морського, авіаційного.
Зовнішні економічні зв'язки. Суть та основні форми економічного співробітництва. Міжнародний туризм та його різновиди.
Міжнародний географічний поділ праці. Поняття про міжнародний географічний поділ праці та його особливості. Спеціалізація і кооперування, інтеграція країн світу.
Глобальні проблеми людства. Виникнення і суть глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна, енергетична, продовольча, війни і миру, освоєння ресурсів Світового океану та шляхи Їх вирішення.
Економіко-географічна характеристика країн світу

Типовий план характеристики. Економіко-географічне положення та його господарська оцінка. Природні умови і ресурси. Населення і трудові ресурси. Загальна характеристика господарства. Промисловість та ЇЇ структура. Характеристика основних галузей та Їх географія. Сільське господарство, його структура та географія основних галузей рослинництва і тваринництва. Транспорт, основні його види та географія. Зовнішньоекономічні зв'язки.
Країни Європи і Азії:
Німеччина. Великобританія. Франція. Італія. Одна з країн Центральної Європи (на вибір).
Білорусь. Молдова. Одна з країн Балтії (на вибір). Росія. Казахстан. Одна з країн Центральної Азії (на вибір).
Японія. Індія. Китай. Туреччина.
Країни Америки:
США. Канада. Бразилія. Аргентина.
Країни Африки:
Одна з країн (на вибір).
Австралія.


Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия Сейчас: 15.10.2011, 22:38

Украинская Баннерная Сеть
Ссылки: Студенческий портал СУМНО - Інтернет-видання про сучасну українську культуру <% SAPE %>